Privacy

Privacy statement Radiuz

Versie 16-05-2018

Voor Radiuz is het van essentieel belang dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Voorop staat dat wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet en regelgeving  (tot 25-05-2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en vanaf 25-05-2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).

Hieronder vindt u een toelichting op ons privacy beleid.Wie is Radiuz?

Radiuz biedt een mobiliteitsconcept aan waarmee verschillende diensten kunnen worden afgenomen, waaronder vervoer. Radiuz Nederland B.V., hierna te noemen “Radiuz”, biedt onder de naam Cardz by Radiuz diensten aan werkgevers. De werkgever is de verantwoordelijke en Radiuz handelt als verwerker of sub-verwerker. Radiuz Biedt onder de naam Labelz diensten aan (White Label) Partners die op hun beurt diensten aanbieden aan werkgevers of gebruikers. In geval van Labelz diensten handelt Radiuz als (sub-)verwerker.  Ingeval Radiuz voor de afrekening van (privé-gebruik van) diensten facturen rechtstreeks stuurt en incasseert bij de gebruiker is Radiuz de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Wij zijn statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te Stadsplateau 11, 3521 AZ te Utrecht.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is Jef Heyse (jef.heyse@radiuz.nl).Radiuz-Services

Met gebruik van de Radiuz-Kaart, de Radiuz-App en/of het Radiuz-Portal ter beschikking gesteld via Radiuz aan een gebruiker, wordt de administratieve afhandeling met betrekking tot gemaakte (zakelijke en privé) mobiliteitskosten vereenvoudigd. Indien een werkgever zijn werknemer deze mogelijkheid biedt, hoeft de werknemer geen kosten voor te schieten of declaraties in te dienen. De factuur voor de afgenomen diensten wordt dan direct betaald door de werkgever. De factuur kan, afhankelijk van de afspraken, voor privé gebruik ook direct aan de medewerker gefactureerd worden.


OV-chipkaart via Radiuz

Radiuz kan haar dienstverlening toepassen op 2 soorten OV-chipkaarten:

 1. Zakelijke OV-chipkaarten;
 2. NS Business Cards

Ten aanzien van Zakelijke OV-chipkaarten geldt:

De Zakelijke OV-chipkaart is en blijft eigendom van TLS (Trans Link Systems). Op de zakelijke OV-chipkaart via Radiuz zijn de Gebruiksvoorwaarden van Radiuz van toepassing. Het betreft een OV-chipkaart eventueel voorzien van een automatisch opladen contract via Radiuz die binnen het kader van de relatie Bedrijvenkaartaanbieder / Bedrijvenkaarthouder worden aangeboden. Met de OV-chipkaart via Radiuz bent u een geautoriseerde gebruiker en houder van de OV-chipkaart. Op de verwerking van uw persoonsgegevens door Radiuz en TLS voor de Zakelijke OV-chipkaart is het privacybeleid van Radiuz van toepassing waarin onder meer de rechten van TLS zijn opgenomen.


Ten aanzien van NS Business Cards geldt:

De NS Business Card is een OV-chipkaart waarop de “productvoorwaarden-ns-business-card” van toepassing zijn (zie https://www.ns.nl/voorwaarden.html). Met de NS-Business Card bent u een geautoriseerde gebruiker en houder van NS Business Card. Het betreft een OV-chipkaart eventueel voorzien van een (aantal) product(en) van NS. Op de verwerking van uw persoonsgegevens door NS is het privacybeleid van NS van toepassing (zie https://www.ns.nl/privacy ).


Radiuz-Portal en Radiuz-App

Indien gebruikers gebruik maken van het Radiuz-Portal of de Radiuz-App kunnen daar de belangrijkste gegevens worden ingezien, zoals naam- en adresgegevens en de looptijd van het abonnement, maar ook de reistransacties.


Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wanneer u gebruik maakt van de Radiuz-Kaart worden gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht opgeslagen in onze administratie. Dat betreft uw naam (voor- en achternaam), geboortedatum, e-mailadres, adresgegevens (indien wij Radiuz-kaarten rechtstreeks naar u sturen), mobiel telefoonnummer, bankrekeningnummer (indien wij facturen rechtstreeks bij u incasseren) en contactgegevens, maar ook de nummers van uw Radiuz-Kaart.

Indien nodig voor de aanmelding van u als gebruiker bij andere dienstverleners verzamelen wij ook uw pasfoto, rijbewijsnummer, kenteken, voorkeurspincode en het nummer van de Radiuz-Kaart of token om gebruik te maken van de dienst. Radiuz verwerkt de reis- en transactiegegevens die worden uitgevoerd waaronder gegevens (locatiegegevens en tijdstippen) over de afgenomen dienst. Deze gegevens krijgt Radiuz van de verschillende dienstverleners bij wie gebruik is gemaakt van hun diensten met de Radiuz-Kaart of de Radiuz-App.


Voor welk specifiek doel gebruikt Radiuz uw persoonsgegevens?

Radiuz gebruikt uw persoonsgegevens om al haar diensten te kunnen uitvoeren zoals overeengekomen met uw werkgever/opdrachtgever en u service te kunnen verlenen met betrekking tot de Radiuz-Kaart, de Radiuz-App of het Radiuz-Portal en door Radiuz geleverde overige dienstverlening. Om te kunnen bepalen of – en zo nodig te kunnen bewijzen dat – gebruik van een dienst een zakelijk karakter heeft, specificeert Radiuz de gegevens van de afgenomen diensten per gebruiker. Bij gebruik van vervoersdiensten worden daartoe transactiegegevens en ook gegevens over de afgelegde reis gekoppeld aan de gegevens van de gebruiker. De specificatie is daarmee een vervanging van een papieren declaratie met bonnen en gebruikte vervoersbewijzen zoals treinkaartjes. Deze verwerking door Radiuz is noodzakelijk om uitvoering te geven aan de met uw werkgever/opdrachtgever – en indien van toepassing met u via de gebruiksvoorwaarden  – gesloten overeenkomst.


Waarvoor gebruikt Radiuz uw gegevens nog meer?

Uw persoonsgegevens worden door Radiuz ook verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van de (Gepersonaliseerde) Radiuz-Kaart en om deze aan u te kunnen toesturen.
 • Heeft u uw Radiuz-Kaart verloren of is deze beschadigd, dan zal Radiuz uw persoonsgegevens gebruiken om u een nieuwe Radiuz-Kaart toe te sturen.
 • Om u te informeren over wijzigingen in de door u gebruikte diensten en/of wijzigingen in de voorwaarden waaronder die diensten die door u gebruikt worden.
 • Uw persoonsgegevens, waaronder transactiegegevens en gegevens over afgelegde reizen, worden gebruikt om gespecificeerde overzichten te kunnen opstellen en deze te kunnen afrekenen.
 • Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om via de OLM (Order Lifecycle Manager) of NIS (NAL Information Services) van TLS de gegevens van gereedstaande en recent uitgevoerde acties van u als gebruiker te raadplegen voor service doeleinden.
 • Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om via de LM (Link Manager) van TLS de kaartmastergegevens (o.a. het Chip-ID) van uw Radiuz-Kaart te raadplegen voor service doeleinden.
 • Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om via TKA (Toegang Kaart Archief) van TLS de transactiegegevens (o.a. reisgegevens en productgegevens) van uw kaart te raadplegen voor service doeleinden (onder meer Uitcheck Gemist / Op te halen producten).
 • Toegang te verkrijgen tot informatie over de Radiuz-Kaart welke is vastgelegd in het Centrale Back Office-systeem van TLS (‘Verstrekken Kaartmastergegevens’).
 • Toegang te verkrijgen tot informatie over de Radiuz-Kaart met NS-Business Card functionaliteit welke informatie is vastgelegd in het NS Business Card portaal.
 • TLS en/of NS het bewijs te leveren dat u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens en de door uw Radiuz-Kaart gegenereerde reis- en transactiegegevens.
 • Indien u een taxi, reis of andere dienst van Radiuz reserveert, gebruiken wij uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de opdracht conform afspraak kan worden uitgevoerd.
 • Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uw eventuele klachten over een dienstverlener of over ons af te handelen.
 • Bij melding of verlies van uw Radiuz-Kaart gebruiken wij uw gegevens om de kaart te blokkeren, zodat anderen geen misbruik van de kaart kunnen maken.
 • Radiuz verwerkt persoonsgegevens bij het leveren van klantenservice via e-mail, internet of telefoon, bijvoorbeeld als u informatie over uw saldo opvraagt.
 • Radiuz verwerkt persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bewaarverplichtingen voor facturatie en de bijbehorende financiële transacties.
 • Radiuz verwerkt eveneens persoonsgegevens voor beheerswerkzaamheden, zoals het uitvoeren van administratieve procedures, marktonderzoek, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het zorgen voor een goede werking van het Radiuz-Kaartsysteem en het samenstellen van anonieme managementinformatie, die niet meer tot personen te herleiden is.
 • Uw afgeleide reisgegevens (gegevens die iets zeggen over het reisgedrag zoals ‘reisfrequentie’, vaak gebruikte stations en trajecten, de verstreken tijd sinds de laatst gemaakte reis en of in de spits of daarbuiten gereisd wordt) worden door Radiuz verwerkt zodat we u van passende informatie kunnen voorzien. Bijvoorbeeld over werkzaamheden of vertragingen.
 • Uw afgeleide reisgegevens worden door Radiuz verwerkt zodat we u en uw werkgever kunnen adviseren over abonnementen en kortingsregelingen die voor u of uw werkgever van toepassing kunnen zijn.
 • Gespecificeerde overzichten van zowel zakelijk als – indien van toepassing – privé gebruik van de door u met de Radiuz-Kaart of Radiuz-App afgenomen mobiliteitsdiensten te verstrekken aan uw werkgever/opdrachtgever en naar aanleiding daarvan rapportages op te stellen, analyses te maken en adviezen te geven met betrekking tot een verbetering van de mobiliteit binnen de organisatie van uw werkgever/opdrachtgever.
 • Om u een enquête te sturen/vragen te stellen met betrekking tot de (kwaliteit van de) dienstverlening van Radiuz.
 • Om u een factuur te sturen en deze bij u te incasseren ingeval van split-billing (privé gebruik).Aanbiedingen door Radiuz via E-mail

 • Informatie of aanbiedingen van ons of van derden wordt u alleen per e-mail toegestuurd nadat u Radiuz daar toestemming voor hebt gegevenGeeft Radiuz uw persoonsgegevens door?

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden indien dat nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met de klant (werkgever/opdrachtgever), de white label partner of de leverancier van een mobiliteitsdienst. Bijvoorbeeld indien u een reis reserveert. Het betreffen dan altijd partners van Radiuz bij wie gebruik kan worden gemaakt van de Radiuz-Kaart. Heeft u laten weten graag via email op de hoogte te worden gehouden van informatie en aanbiedingen, dan zal Radiuz u daar steeds over informeren. Emailadressen worden door ons niet verkocht aan derden.


Beveiliging en bewaartermijn

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Uw reis- en transactiegegevens worden maximaal 18 maanden bewaard en uw overige (persoons)gegevens (inclusief de e-mail communicatie) worden maximaal 3 maanden bewaard na het beëindigen van uw Radiuz-Account of het laatste gebruik van de Radiuz-Kaart, de Radiuz-App of het Radiuz-Portal, ongeacht de reden van beëindiging van dat gebruik.

Ingeval wij u facturen hebben gestuurd en/of deze bij u hebben geïncasseerd blijven deze in onze financiële administratie (Exact Online) gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar bewaard.


Google Analytics

Radiuz maakt gebruik van Google Analytics als functionele cookie. Hiervoor heeft Radiuz een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google Analytics. Radiuz deelt geen gegevens met Google en verwerkt gebruikersgegevens anoniem. Deze gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media.


Cookiebeleid

Radiuz maakt op haar websites (inclusief mijn.radiuz.nl) gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoek aan een website worden opgeslagen op uw apparatuur (computer, telefoon, tablet). De meest recente versie van het Cookiestatement is te vinden op www.radiuz.nl/cookies


Wijzigingen

Radiuz kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Bekijk daarom dit privacy statement regelmatig.


Verzet

Indien u geen (commerciële) informatie meer van Radiuz wenst te ontvangen over de producten en diensten van Radiuz of van partners via Radiuz, dan kunt een e-mail sturen aan info@radiuz.nl met als onderwerp: ‘verzet’ of uw voorkeuren aanpassen via de nieuwsbrief van Radiuz.


Vragen

Wilt u inzage in uw gegevens, uw gegevens corrigeren, bevriezen of laten verwijderen of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door Radiuz dan kunt u een bericht sturen aan info@radiuz.nl. Radiuz zal u binnen vier weken laten weten in hoeverre Radiuz aan uw verzoek kan voldoen. Voordat een dergelijk verzoek in behandeling wordt genomen, kan Radiuz van u verlangen dat u zich legitimeert. Bij sommige verzoeken kan Radiuz de afgesproken dienstverlening niet langer volledig leveren.
U heeft het recht om indien Radiuz niet adequaat reageert op uw vragen klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit Autoriteit Persoonsgegevens .